Old Akko – Oil

Akko • עכו

Oil on Canvas, 65 x 55 cm